Selekteer Familie se Begrafnisplan behoefte   
Hoofversekerde:
Begrafnisdekking:
Gade:
Kinders  0 - 5 jaar oud 
6 - 13 jaar oud 
14 - 24 jaar oud 
Spaarvoordeel:
Vergelyk Familie Begrafnisplan opsies  
    Sanlam Traditional Family Funeral Plan Sanlam Priority Family Funeral Plan  
TOTALE PREMIE  
Begrafnisdekking se premie  
Addisionele spaarpremie  
VOORDELE  
Begrafnisdekking vir familielede: Hoofversekerde   
        Gade   
        Kinders:      0 tot 5 jaar oud   
         
         
Premie Opbetaal Voordeel  
Begrafnis Repatriasie Voordeel  
Werkloosheid en Swangerskap: Premie vakansie   
Verhogings Voordeel  
Tydelike Premie Ondersteuning: Dood    
Geen Premies Voordeel: Dood    
Geen Premies Voordeel: Fisiese Ongeskiktheid     
Dubbele Ongeluksvoordeel    
Kontant Terug Voordeel  
 
         
                   
                   
 
Verkorte Kwotasie vir 'n Sanlam Familie Begrafnisplan  
       
 
PRODUKNAAM Sanlam 'My Choice' Familie Begrafnisplanne  
 
 
 
        * (Jy kan hierdie verhogings enigetyd staak)  
VERSEKERDE LEWENS  
             
HOOFVERSEKERDE  
GADE  
             
KINDERS  
             
DEFINISIES   
Gade   Getroud  
Na Sanlam se mening is ‘n gade iemand aan wie die polishouer getroud is.   Na Sanlam se menig is twee mense getroud wanneer:  
  • Getroud volgens die reëls van 'n soewereine land se wette;  
Verhouding is noodsaaklik om aansoek te doen as gade.   • Getroud volgens gemene reg of stam wette;  
Kind   • Getroud is volgens enige geloof wat in RSA beoefen word;  
‘n Kind is jou en jou gade se kind, jou kind of jou gade se kind. Kinder moet aan die volgende vereistes voldoen:    • Saambly verhouding van meer as 6 maande en finansiël van mekaar afhanklik; en  
   
• Moet nie getroud wees nie;   • Party tot ‘n siviele gemeenskap in terme van die Siviele Gemeenskap Wet van 2006.  
• Voor hul 25ste verjaarsdag wees; en    
• Biologiese, aangenome of stiefkind wees.                      
Hierdie verhoudings moet in plek wees wanneer daar aansoek gedoen word vir dekking.                      
                     
DIE VOORDELE  
Die volgende is ‘n verkorte opsomming van al die voordele wat beskikbaar is op die My Choice Familie Begrafnisplan/ne.  
 
 “Jy” en “Jou” meen die polishouer.  
Uitsluitings vir alle voordele behalwe die Spaarvoordeel:  
Sanlam sal nie ‘n voordeel betaal indien dit veroorsaak is, of ‘n direkte gevolg is van ‘n betrokkenheid in oorlog, inval, buitelandse vyandelike optrede, aggresiewe dade, onwettige betogings, oorlog-tipe operasies (of oorlog verklaar is of nie), siviele oorlog, rebelse optrede, revolusie, opstand, burgerlike oproer wat die proporsies van ‘n oproer of opstand aanneem, militêr of andersins.      
 
 
Begrafnisdekking   Spaarvoordeel  
Sanlam sal die volgende betaal:   Hierdie is ‘n opsionele vrywillige opsie waar jy vanaf so min as R10.00 per maand kan spaar vir ‘n termyn van 5 jaar tot 15 jaar lank. Indien jy te sterwe kom sal die saldo van jou spaarrekening aan jou gekose begunstigdes betaal word.  
• Die begrafnis dekking bedrag.    
Wanneer sal Sanlam betaal:    
• Die dood van ‘n versekerde op die polis.   Op uitkeerdatum sal ons betaal:  
• Vanaf datum wat dekking vir dood agv. ‘n ongeluk   • Die grootste van die fondswaarde OF die som van alle premies betaal, minus allokasie fooie, minus enige betalings vanuit die fonds (gedeeltelike onttrekkings). Hierdie formule staan bekend as die Gewaarborgde Opbrengs Waarde (GOW)*  
• Vanaf die sesde (6) maande nadat dekking begin indien dood nie agv. van ongeluk is nie.     
   
• Eis vir ‘n stilgeboorte wat plaasvind na die 28ste week van swangerskap (indien die moeder gedek is as die polishouer of lg. se gade)   Beperkte periode:  
  • Gedurende die eerste 5 jaar kan jy slegs ‘n gedeelte van jou belegging onttrek deur ‘n gedeeltelike ontrekking te versoek.  
Sanlam sal nie betaal:    
• Indien dood nie-ongeluksverwant is gedurende eerste 6 maande vanaf begindatum van dekking.    • Wetgewing verbied jou om meer as een gedeeltelike ontrekking te maak gedurende die eerste 5 jaar van die belegging.  
   
• Die begrafnisdekking vir kinders na die einde van die maand waarin hulle 25 word.   • Hierdie maksimum onttrekking wat gemaak mag word gedurende die beperkte periode (5 jaar), is alle inbetaalde premies plus 5%. Die res van die geld moet tot aan die einde van hierdie tydperk belê bly.   
   
                     
Premie opbetaal voordeel   • Indien jy enige tyd gedurende die termyn jou premies met meer as 20% verhoog, sal jy ‘n nuwe beperkte periode betree.  
Sanlam betaal die premies vir jou, spaarpremie uitgesluit, indien die versekerde lewens 75 word nadat hy/sy vir ten minste 15 jaar premies betaal het.    
   
  • Nadat die beperkte periode verby is kan jy soveel onttrekkings maak soos jy wil  
   
Indien die spaarpremie se termyn tot na lg. datum is, sal die polishouer steeds voortgaan om die spaar gedeelte premie te betaal tot aan die einde van die spaarplan termyn.   • Jy kan ook jou spaarvoordeel opbetaald maak deur ons te laat weet dat jy wil ophou om spaarpremies te betaal. Jou geld wat jy reeds gespaar het sal in die fonds belê bly. (steeds rente/groei verdien)  
   
   
                    *Die Gewaarborgde Opbrengs Waarde (GOW) is die som van alle premies wat betaal is, MINUS alle kostes en fooie, MINUS enige ontrekkings wat deur jou gemaak is.   
Begrafnis Repatriasie Voordeel    
Voorsien vir:    
• Vervoer vir die oorledene versekerde vanaf enige plek in Suid-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho and Mozambique              
   
   
   
   
• Vervoer en oornag akkommodasie vir ‘n familielid wat die oorledene vergesel.    
   
• Berading vir familielede van die oorledene, begrafnis reëlings advies & hulp met eise en doodsertifikate    
   
   
Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie    
Sanlam sal:    
• Jou polis aktief hou vir tot 12 maande lank sonder dat jy maandelikse premies hoef te betaal indien jy werkloos of swanger sou raak.    
   
   
• R5 000 betaal gedurende hierdie tyd indien jy in ‘n ongeluk sou sterf    
   
• Hierdie voordeel sal slegs 1 maal in die leeftyd van die polis toegelaat word    
• Begrafnis repatriasie voordeel aanbied vir alle versekerdes op die polis dek tydens die premie-vakansie    
   
Sanlam sal nie betaal:    
• Vir enige ander voordele gedurende die premie vakansie nie    
• Vir die spaarvoordeel premie terwyl hierdie voordeel aktief is nie    
   
                     
Verhogings    
Hierdie voordeel help jou om tred te hou met die stygende lewenskostes deur die premie en voordele jaarliks te verhoog. Nadat die polis ingetree het, kan jy die premie- en voordeel verhogings enige tyd verander.    
   
   
 Jy kan ook die verhogings enige tyd beëindig deur vir Sanlam opdrag te gee om so te maak.    
   
                     
Kontant Terug Voordeel    
Ons sal betaal:    
• 'n Bedrag geld aan jou aan die einde van elke 3 jaar periode indien jou polis nog aktief is.    
   
• Hierdie bedrag sal gelyk wees aan 'n aantal maande se premies wat deur jou betaal is toe hierdie premies 'n aanvang geneem het. (Sluit nie die spaarpremie in nie)    
   
   
Wanneer Sanlam sal betaal    
• Aan die einde van elke 3 jaar periode vanaf die polis se intreedatum af.    
   
Wanneer Sanlam nie betaal nie    
• Indien jy nie premies betaal wanneer hierdie voordeel betaalbaar is nie.    
   
VOORBEELD VAN KONTANT TERUG BEREKENING    
(Hierdie is voorbeeld syfers)    
   
Aantal premies sedert die begin van 3 jaar siklus wat terug betaal word     
   
   
Voorbeeld van begrafnisplan se aanvangspremie (Spaar uitgesluit)     
   
Premie aan die begin van die 2de 3 jaar siklus (begin jaar 4)     
   
   
1ste kontant terug bedrag (betaal aan die einde van jaar 3) *     
   
2de kontant terug bedrag (betaal aan die einde van jaar 6) **     
     
                     
Selfs al het jy nie al jou premies betaal nie, maar jou polis is nog aktief op die dag wat die Kontant Terug betaalbaar is, sal ons die bedrag terugbetaal minus die uitstaande premies.    
   
   
   
* Hierdie is die bedrag wat betaal sal word indien geen premies uitstaande is, geen veranderinge gemaak is aan polis en niemand gesterf het nie    
   
** Hierdie is die bedrag wat betaal sal word indien geen premies uitstaande is, geen veranderinge gemaak is aan polis, niemand gesterf het nie en bygehou is met verhogings    
   
   
Kry antwoorde in jou eie taal:     
   
BEL 064 648 1711     
   
   
indien jy enige vrae het!