Voltooi om kwotasie te sien  
Hoofversekerde:
Begrafnisdekking:
Dekking vir Gade:
Kinders 0 - 5 
Spaarvoordeel?
Vergelyk begrafnisplanne  
        Sanlam Traditional Begrafnisplan Sanlam Priority Begrafnisplan  
TOTAL PREMIUM:   
Premie vir Dekking:  
Spaarpremie:  
Begrafnisdekking  
Hoofversekerde:  
Gade:  
Kinders:   0 - 5 jaar oud  
 
 
Premie Opbetaald  
Repatriasie Voordeel  
Premie vakansie   
Verhogings Voordeel  
Ondersteuning: Dood    
Geen Premies: Dood    
Geen Premies: Inkorting    
Dubbel Ongeluk    
Kontant Terug Voordeel  
 
 
     
   
 
Verkorte Kwotasie:  
Kies 'n kwotasie opsie:  
 
PRODUKNAAM Sanlam My Choice Begrafnisplan
 
 
 
        * (Jy kan hierdie verhogings enigetyd staak)  
VERSEKERDE LEWENS  
HOOFVERSEKERDE  
 
GADE  
 
 
KINDERS  
 
 
 
DEFINISIES   
Gade  
Iemand aan wie die polishouer getroud is.  
Kind  
‘n Kind is jou en jou gade se kind. Kinder moet aan die volgende vereistes voldoen:   
• Moet nie getroud wees nie;   • Biologiese, aangenome of stiefkind wees.  
• Voor hul 25ste verjaarsdag wees; en    
Wanneer daar aansoek gedoen word moet die verhouding bestaan.  
Getroud  
Na Sanlam se menig is twee mense getroud wanneer:  
• Getroud volgens die reëls van 'n soewereine land se wette;  
• Getroud volgens gemene reg of stam wette;  
• Getroud is volgens enige geloof wat in RSA beoefen word;  
• Saambly verhouding (finansiële afhanklikheid) van meer as 6 maande; en  
• Party tot ‘n siviele gemeenskap in terme van dieselfde wet.  
DIE VOORDELE  
Die volgende is ‘n verkorte opsomming van al die voordele wat beskikbaar is op die My Choice Familie Begrafnisplan/ne.  
 “Jy” en “Jou” meen die polishouer.  
Uitsluitings vir alle voordele behalwe die Spaarvoordeel:  
Sanlam sal nie ‘n voordeel betaal indien dit veroorsaak is, of ‘n direkte gevolg is van ‘n betrokkenheid in oorlog, inval, buitelandse vyandelike optrede, aggresiewe dade, onwettige betogings, oorlog-tipe operasies (of oorlog verklaar is of nie), siviele oorlog, rebelse optrede, revolusie, opstand, burgerlike oproer wat die proporsies van ‘n oproer of opstand aanneem, militêr of andersins.      
Begrafnisdekking  
Sanlam sal die volgende betaal:  
• Die begrafnis dekking bedrag.  
Wanneer sal Sanlam betaal:  
• Die dood van ‘n versekerde op die polis.  
• Vanaf datum wat dekking vir dood agv. ‘n ongeluk  
• Vanaf die sesde (6) maande nadat dekking begin indien dood nie agv. van ongeluk is nie.   
• Eis vir ‘n stilgeboorte wat plaasvind na die 28ste week van swangerskap (indien die moeder gedek is as die polishouer of lg. se gade)  
Sanlam sal nie betaal:  
• Indien dood nie-ongeluksverwant is gedurende eerste 6 maande vanaf begindatum van dekking.   
• Die begrafnisdekking vir kinders na die einde van die maand waarin hulle 25 word.  
Spaarvoordeel  
Hierdie is ‘n opsionele vrywillige opsie waar jy vanaf so min as R10.00 per maand kan spaar vir ‘n termyn van 5 jaar tot 15 jaar lank. Indien jy te sterwe kom sal die saldo van jou spaarrekening aan jou gekose begunstigdes betaal word.  
Op uitkeerdatum sal ons betaal:  
• Die grootste van die fondswaarde OF die som van alle premies betaal, minus allokasie fooie, minus enige betalings vanuit die fonds (gedeeltelike onttrekkings). Hierdie formule staan bekend as die Gewaarborgde Opbrengs Waarde (GOW)*  
Beperkte periode:  
• Gedurende die eerste 5 jaar kan jy slegs ‘n gedeelte van jou belegging onttrek deur ‘n gedeeltelike ontrekking te versoek.  
• Wetgewing verbied jou om meer as een gedeeltelike ontrekking te maak gedurende die eerste 5 jaar van die belegging.  
• Hierdie maksimum onttrekking wat gemaak mag word gedurende die beperkte periode (5 jaar), is alle inbetaalde premies plus 5%. Die res van die geld moet tot aan die einde van hierdie tydperk belê bly.   
• Indien jy enige tyd gedurende die termyn jou premies met meer as 20% verhoog, sal jy ‘n nuwe beperkte periode betree.  
• Nadat die beperkte periode verby is kan jy soveel onttrekkings maak soos jy wil  
• Jy kan ook jou spaarvoordeel opbetaald maak deur ons te laat weet dat jy wil ophou om spaarpremies te betaal. Jou geld wat jy reeds gespaar het sal in die fonds belê bly. (steeds rente/groei verdien)  
*Die Gewaarborgde Opbrengs Waarde (GOW) is die som van alle premies wat betaal is, MINUS alle kostes en fooie, MINUS enige ontrekkings wat deur jou gemaak is.   
Premie opbetaal voordeel  
Sanlam betaal die premies vir jou, spaarpremie uitgesluit, indien die versekerde lewens 75 word nadat hy/sy vir ten minste 15 jaar premies betaal het.  
Indien die spaarpremie se termyn tot na lg. datum is, sal die polishouer steeds voortgaan om die spaar gedeelte premie te betaal tot aan die einde van die spaarplan termyn.  
Begrafnis Repatriasie Voordeel  
Voorsien vir:  
• Vervoer vir die oorledene versekerde vanaf enige plek in Suid-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho en Mozambique  
• Vervoer en oornag akkommodasie vir ‘n familielid wat die oorledene vergesel.  
• Berading vir familielede van die oorledene, begrafnis reëlings advies & hulp met eise en doodsertifikate  
Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie  
Sanlam sal:  
• Jou polis aktief hou vir tot 12 maande lank sonder dat jy maandelikse premies hoef te betaal indien jy werkloos of swanger sou raak.  
• R5 000 betaal gedurende hierdie tyd indien jy in ‘n ongeluk sou sterf  
• Hierdie voordeel sal slegs 1 maal in die leeftyd van die polis toegelaat word  
• Begrafnis repatriasie voordeel aanbied vir alle versekerdes op die polis dek tydens die premie-vakansie  
Sanlam sal nie betaal:  
• Vir enige ander voordele gedurende die premie vakansie nie  
• Vir die spaarvoordeel premie terwyl hierdie voordeel aktief is nie  
Verhogings  
Hierdie voordeel help jou om tred te hou met die stygende lewenskostes deur die premie en voordele jaarliks te verhoog. Nadat die polis ingetree het, kan jy die premie- en voordeel verhogings enige tyd verander.  
 Jy kan ook die verhogings enige tyd beëindig deur vir Sanlam opdrag te gee om so te maak.  
Kontant Terug Voordeel  
Ons sal betaal:  
• 'n Bedrag geld aan jou aan die einde van elke 3 jaar periode indien jou polis nog aktief is.  
• Hierdie bedrag sal gelyk wees aan 'n aantal maande se premies wat deur jou betaal is toe hierdie premies 'n aanvang geneem het. (Sluit nie die spaarpremie in nie)  
Wanneer Sanlam sal betaal  
• Aan die einde van elke 3 jaar periode vanaf die polis se intreedatum af.  
Wanneer Sanlam nie betaal nie  
• Indien jy nie premies betaal wanneer hierdie voordeel betaalbaar is nie.  
VOORBEELD VAN KONTANT TERUG BEREKENING  
 
Aantal premies sedert die begin van 3 jaar siklus wat terug betaal word   
Voorbeeld van begrafnisplan se aanvangspremie (Spaar uitgesluit)   
Premie aan die begin van die 2de 3 jaar siklus (begin jaar 4)   
1ste kontant terug bedrag (betaal aan die einde van jaar 3) *   
2de kontant terug bedrag (betaal aan die einde van jaar 6) **   
Selfs al het jy nie al jou premies betaal nie, maar jou polis is nog aktief op die dag wat die Kontant Terug betaalbaar is, sal ons die bedrag terugbetaal minus die uitstaande premies.  
* Hierdie is die bedrag wat betaal sal word indien geen premies uitstaande is, geen veranderinge gemaak is aan polis en niemand gesterf het nie  
** Hierdie is die bedrag wat betaal sal word indien geen premies uitstaande is, geen veranderinge gemaak is aan polis, niemand gesterf het nie en bygehou is met verhogings  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEL 064 648 1711   
 
 
indien jy enige vrae het!