Kies jou familie se begrafnisdekking behoefte         
FAMILIELEDE OUDERDOM   BEGRAFNIS-VOORDEEL   PLANNEPREMIES   BLITS KWOTASIE Sanlam Traditional Plan Sanlam Priority Plan Sanlam Tribute Plan Sanlam Prestige Plan          
Hoofversekerde (Jy self)
Gade (Jou vrou)
                  Begrafnisdekking JA          
JOU KINDERS     Premie opbetaal  JA          
Begrafnis Repatriasie  JA
Werkloosheid en Swanger-skap: Premie vakansie  JA
Verhogings JA
Tydelike Premie Ondersteuning: Dood JA
Geen Premies: Dood
Geen Premies: Fisiese Ongeskiktheid 
JOU OUERS                          
Dubbele Ongeluksvoordeel
Geen Premies: Aftrede
Geen Premies: Aflegging
Herdenking Voordeel 
                  Kruideniersware Voordeel            
JOU UITGEBREIDE FAMILIE     Kontant Terug JA          
RISIKOPREMIE PM.
SPAARPREMIE PM.
TOTALE PREMIE  
 
             
JY KAN 'N VRYWILLIGE ADDISIONELE BEDRAG SPAAR MAANDELIKS            
OPSIONELE SPAAR
                     
                     
         
                                                 
     
               
PRODUKNAAM Sanlam 'My Choice' Begrafnisplanne          
         
         
         
      * (Jy kan hierdie verhogings enige tyd stop)          
VERSEKERDE LEWENS          
HOOFVERSEKERDE          
GADE          
KINDERS          
               
OUERS          
               
WYER FAMILIE  Na die 1 st  3 jaar siklus          
       Na die 2 de 3 jaar siklus          
VOORDELE          
Begrafnisdekking
Spaarvoordeel
Hierdie voordeel word uitbetaal as enige van jou geliefdes wat op hierdie polis gedek is te sterwe kom.
Hierdie is ‘n opsionele vrywillige opsie waar jy vanaf so min as R10.00 per maand kan spaar vir ‘n termyn van 5 jaar tot 15 jaar lank. Indien jy te sterwe kom sal die saldo van jou spaarrekening aan jou gekose begunstigdes betaal word.
Ons sal betaal as:
• Die dood van enige versekerde lewe in ‘n ongeluk vanaf die begindatum van dekking
Op uitkeerdatum sal ons betaal:
• Die grootste van die fondswaarde OF die som van alle premies betaal, minus allokasie fooie, minus enige betalings vanuit die fonds (gedeeltelike onttrekkings). Hierdie formule staan bekend as die Gewaarborgde Opbrengs Waarde (GOW)*
• Die dood van enige versekerde lewe aan natuurlike oorsake, 6 maande na die begindatum van dekking 
• Eis vir ‘n stilgeboorte wat plaasvind na die 28ste week van swangerskap (indien die moeder gedek is as die polishouer of lg. se gade)
Beperkte periode:
• Gedurende die eerste 5 jaar kan jy slegs ‘n gedeelte van jou belegging onttrek deur ‘n gedeeltelike ontrekking te versoek.
Ons sal nie betaal vir:
• Sterfte van enige versekerde lewe aan natuurlike oorsake binne die 6 maande vanaf dekking se intreedatum nie
• Wetgewing verbied jou om meer as een gedeeltelike ontrekking te maak gedurende die eerste 5 jaar van die belegging.
• Hierdie maksimum onttrekking wat gemaak mag word gedurende die beperkte periode (5 jaar), is alle inbetaalde premies plus 5%. Die res van die geld moet tot aan die einde van die 5 jaar tydperk belê bly. 
Premie opbetaal voordeel
Betaal die premies vir jou indien die versekerde lewens ‘n sekere ouderdom bereik het nadat hulle vir ten minste 15 jaar premies betaal het.
• Indien jy enige tyd gedurende die termyn jou premies met meer as 20% verhoog, sal jy ‘n nuwe beperkte periode betree.
Ons sal jou polis aktief hou:
• Vir al die persone wat dekking geniet op jou polis vanaf die maand waarin jy 75 jaar oud word, indien jy vir ten minste 15 jaar premies betaal het.
• Nadat die beperkte periode verby is kan jy soveel onttrekkings maak soos jy wil
Ons sal nie:
• Verhoging in die dekking toelaat 5 jaar voordat hierdie voordeel begin nie en terwyl dit aktief is nie
• Jy kan ook jou spaarvoordeel opbetaald maak deur ons te laat weet dat jy wil ophou om spaarpremies te betaal. Jou geld wat jy reeds gespaar het sal in die fonds belê bly. (steeds rente/groei verdien)
• Spaarpremie betaal nie
• Toelaat dat nuwe versekerde lewens bygevoeg word terwyl hierdie voordeel aktief is 
*Die Gewaarborgde Opbrengs Waarde (GOW) is die som van alle premies wat betaal is, MINUS alle kostes en fooie, MINUS enige ontrekkings wat deur jou gemaak is. 
Begrafnis Repatriasie 
Jy kan padvervoer kry en gebruik maak van ander voordele, vir alle die versekerdes op die polis, met betrekking tot begrafnisreëlings.  
Uitsluitings vir alle voordele behalwe die Spaarvoordeel:
Ons sal voorsien vir:
Sanlam sal nie ‘n voordeel betaal indien dit veroorsaak is, of ‘n direkte gevolg is van ‘n betrokkenheid in oorlog, inval, buitelandse vyandelike optrede, aggresiewe dade, onwettige betogings, oorlog-tipe operasies (of oorlog verklaar is of nie), siviele oorlog, rebelse optrede, revolusie, opstand, burgerlike oproer wat die proporsies van ‘n oproer of opstand aanneem, militêr of andersins.    
• Vervoer vir die oorlede versekerde se oorskot vanaf enige plek in Suid-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho and Mozambique
• Vervoer en oornag akkommodasie vir ‘n familielid wat die oorledene vergesel
• Berading vir familielede van die oorledene
• Begrafnis reëlings advies
Verhogings
• Hulp met eise en doodsertifikate
Hierdie voordeel help jou om tred te hou met die stygende lewenskostes deur die premie en voordele jaarliks te verhoog. Nadat die polis ingetree het, kan jy die premie- en voordeel verhogings enige tyd verander. Jy kan ook die verhogings enige tyd beëindig deur vir Sanlam opdrag te gee om so te maak.
Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie 
Hierdie voordeel sal vir 12 maande lank jou polis aktief hou, indien jy werkloos of swanger sou raak.
Ons sal:
• Jou polis aktief hou vir tot 12 maande lank sonder dat jy maandelikse premies hoef te betaal indien jy werkloos of swanger sou raak. 
• R5 000 betaal gedurende hierdie tyd indien jy in ‘n ongeluk sou sterf en begrafnis dekking gehad het
• Hierdie voordeel sal slegs 1 maal in die leeftyd van die polis toegelaat word
• Begrafnis repatriasie voordeel aanbied vir alle versekerdes op die polis dek tydens die premie-vakansie
Ons sal nie betaal:
• Vir enige ander voordele gedurende die premie vakansie nie
• Vir die spaarvoordeel premie terwyl hierdie voordeel aktief is nie
             
Kontant Terug Voordeel
Hierdie voordeel betaal vir jou ‘n gedeelte van jou bydrae terug as lojaliteit bonus vir volgehoue gereelde premie betalings
Ons sal betaal:
Ons sal nie betaal:
• Indien jou polis aktief is en jy betaal premies
• Indien jou polis aktief is maar jy betaal nie premies nie (bv. wanneer premies opbetaalde -, geen meer premie - of werkloos of swangerskap vakansie aktief is) 
• Na elke 3de jare vanaf die intreedatum van die polis
  VOORBEELD VAN KONTANT TERUG BEREKENING Sanlam Traditional Begrafnisplan Sanlam Priority Begrafnisplan Sanlam Tribute Begrafnisplan Sanlam Prestige Begrafnisplan            
Aantal premies sedert die begin van 3 jaar siklus wat terug betaal word 2 2 6 6
Voorbeeld van begrafnisplan se aanvangspremie (Spaar uitgesluit) R100.00 R100.00 R200.00 R200.00
Verhogings 5% 10% 5% 10%
Premie aan die begin van die 2de 3 jaar siklus (begin jaar 4) R115.76 R133.10 R231.53 R266.20
1ste kontant terug bedrag (betaal aan die einde van jaar 3) * R200.00 R200.00 R 1 200.00 R 1 200.00
2de kontant terug bedrag (betaal aan die einde van jaar 6) ** R231.53 R266.20 R 1 389.15 R 1 597.20
Koste uitgedruk as ‘n % van die polispremie *** Minder as 10% Minder as 10% 10% Minder as 10%
Selfs al het jy nie al jou premies betaal nie, maar jou polis is nog aktief op die dag wat die Kontant Terug betaalbaar is, sal ons die bedrag terugbetaal minus die uitstaande premies.
* Hierdie is die bedrag wat betaal sal word indien geen premies uitstaande is, geen veranderinge gemaak is aan polis en niemand gesterf het nie
** Hierdie is die bedrag wat betaal sal word indien geen premies uitstaande is, geen veranderinge gemaak is aan polis, niemand gesterf het nie en bygehou is met verhogings
*** Die benaderde koste van hierdie voordeel is bereken en gebaseer op die nuutste inligting tot ons beskiking vir ‘n gemiddelde polis